جلسه شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ عکاس: یاسر علی بخشی
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری