خدمات رایگان پزشکان متخصص در آبادان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۱