نشست رئیس سازمان اداری استخدامی به همراه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره مشکلات سازمان بنادر در خصوص سازمان اداری استخدامی کشوری تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۱