تصاویر بندر امیرآباد تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ عکاس:
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
گزارش تصویری