تصاویر بندر انزلی تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ عکاس:
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
گزارش تصویری