تصاویر بندر امام خمینی (ره) عکاس:
bikport.pmo.ir 8
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 7
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 2
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 3
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 5
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 9
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 4
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
bikport.pmo.ir 1
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
گزارش تصویری