36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 9
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 8
۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 3
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 6
۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 2
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 5
۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 5
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 4
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 3
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2
36هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 7
01
۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 6
۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 4
۳۶هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر امضا شد 2 1