بازدید از طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین
بازدید از طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین
افتتاح نگین 6
افتتاح نگین 5
افتتاح نگین 3
افتتاح نگین 2
افتتاح نگین 4
افتتاح نگین 1
بازدید از طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین