تصاویر بندر فریدون کنار تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ عکاس:
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
گزارش تصویری