flag

رابطه ی انواع آموزش با مدیریت بحران دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته: مدیریت آموزشی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1388
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
 

چکیده:

مدیریت بحران شامل فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران برخورد و مداخله در آن و سالم سازی بعد از وقوع همراه با تحلیل و آموزش درباره بحران‌ها با بکارگیری راهبردها و شیوه های مدیرت می‌باشد. هدف پژوهش بررسی رابطه انواع آموزش و مدیریت بحران دریایی است. فرضیه های پژوهش عبارت بودند از:1- بین انواع آموزش‌های دریانوردان و مدیریت بحران دریایی رابطه وجود دارد. 2- بین آموزش‌های ساحلی دانشجویان دانشگاه های دریایی و مدیریت بحران دریایی رابطه وجود دارد.3- بین آموزشهای عملی دریایی دانشجویان دانشگاه های دریایی و مدیریت بحران دریایی رابطه وجود دارد.  4- بین آموزشهای ضمن خدمت کوتاه مدت و مدیریت بحران دریایی رابطه وجود دارد.5- بین آموزشهای ضمن خدمت بلندمدت و مدیریت بحران دریایی رابطه وجود دارد.6- بین رده های مختلف تحصیلی دریانوردان و مدیریت بحران دریایی رابطه وجود دارد.7- بین آموزش کارکنان درآموزشگاهها و کنترل و مدیریت بحران توسط فرماندهان و مدیران رابطه وجود دارد.8- بین تعامل مراکز آموزشی و تبادل اطلاعات بین دانش پژوهان با یکدیگر و مدیریت بحرانهای دریایی رابطه وجود دارد.9- بین سطوح مختلف آموزش های دریایی و پیش بینی مدیریت بحران رابطه وجود دارد.10- بین انواع آموزش های دریایی و ابعاد چرخه های مدیریت بحران رابطه وجود دارد.روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود، جامعه آماری شامل 691 نفر فرماندهان و مدیران دریانورد‌ بودند، روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 248 نفر بود، جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود، روایی آن روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آفبای کرونباخ 87٪ تعیین گردید برای‌ توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی و نرم افزار spss استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فرضیه های 1 تا 10 پژوهش در سطح اطمینان 99٪ تایید شده است و آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و آموزش ساحلی بیشترین تاثیر را با ابعاد چرخه مدیریت بحران دارد که‌باید مورد توجه و تاکید ویژه قرار گیرد.همچنین ضرورت ارائه درس مدیریت بحران در قالب واحد درسی دانشجویان دریایی مورد تایید قرار گرفت.

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.