بررسی کمی و کیفی واژگان و اصطلاحات تخصصی حمل و نقل دریائی و ارائه الگوی مناسب همراه باگردآوری ضوابط و معیارهایی جهت تولید واژه نامه دو زبانه مربوطه

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته: مترجمی زبان انگلیسی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:زمستان 1388
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس

چکیده:

با اندک جستجویی در بازار کتاب می توان به برخی نابسامانی ها و کمبودها به ویژه در زمینه نظارت بر چاپ کتاب پی برد، امری که حکایت از بی توجهی به یکی از مهم ترین رسالت های مجموعه های دولتی متولی بر چاپ و عرضه کتاب دارد. از جمله این نارسائی ها که محقق را بر آن داشت تا موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به بررسی و تحقیق و در نهایت ارائه راهکارهای مؤثر در راستای بهبود وضع موجود اختصاص دهد، پرداختن به اوضاع و احوال تألیف و عرضه لغت نامه هایی است که تحت عنوان فرهنگ های تخصصی رشته های گوناگون به طور روزانه به بازار کتاب گسیل می گردند وهمچنین اثرها و کتابهای تخصصی ترجمه شده توسط افرادگوناگون در عرصه دریانوردی وکشتیرانی و موارد مرتبط میباشد. در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده که به طور خاص، وضعیت و شرایط موجود درعرصه چاپ و عرضه فرهنگ های تخصصی حمل ونقل دریایی مورد ارزیابی قرار گیرد، و با بیان نقاط ضعف مشهود ناشی از فقدان هر گونه ضابطه و معیاری که به طور اساسی و از نقطه نظر اصول علمی، رعایت و لحاظ آن ها در زمینه فرهنگ نگاری به ویژه در قلمرو گردآوری واژگان اختصاصی يک رشته علمی ضروری تشخیص داده می شود، شیوه هایی عملی به فعالان این عرصه ارائه سازد. تردیدی نیست که با در اختیار داشتن یک رشته اصول و مبانی و ضوابط و معیارهایی علمی و منطقی، در درجه نخست فرهنگ نگار قادر خواهد بود از انحراف و کج روی در اثر خود جلوگیری کند و دیگر این که می توان از این ساز و کار به عنوان ابزاری در جهت پایش، سنجش و رتبه بندی فرهنگ هایی که هر روز به بازار علمی جامعه سرازیر می شوند، بهره لازم را برد. در این میان آنچه بیش از همه موارد اهمیت دارد یادآوری مسئولیت و رسالت نهادها و سازمان های دولتی از جمله فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است که احساس می شود در این رابطه آن گونه که انتظار می رود انجام وظیفه ننموده اند و با روند رو به رشد  میزان عمومی مطالعه در جامعه و افزایش روز افزون تعداد دانشجویان رشته های مختلف علمی به ویژه در سطح مقاطع کارشناسی و بالاتر و به تبع آن افزایش حجم کتاب ها و فرهنگ های تخصصی در دست چاپ و عرضه به بازار، امر نظارت و دیده بانی بر بازار چاپ و نشر کتاب ها از سوی مبادی و دستگاه های اجرائی ناظر بیش از هر برهه زمانی دیگر در جامعه علم و ادب و هنر کشور احساس می شود.

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.