امکان‌سنجی ایجاد ترمینال کانتینری خشک در پس‌کرانه (Dry Port) و سیستم جابجایی کانتینر در بین بندر و ترمینال کانتینری خشک

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته: مهندسی عمران، برنامه ریزی حمل و نقل
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهمن 1388
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

در سالهای اخیر تجارت کانتینری جهانی با نرخ بالایی رشد کرده است و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هر بندر مهم به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی باید ظرفیت مواجهه با تقاضای انبارش و ارائه خدمات خود را افزایش دهد. یکی از روشهای ممکن به منظور کاهش فشار ناشی از نیاز به گسترش فضای فیزیکی در پایانه‌ها استفاده از یک بندر خشک در پس‌کرانه می‌باشد. بنادر خشک یا داخلی، پایانه‌های داخلی ترکیبی کالا می‌باشند که در بعضی از کشورها به منظور مواجهه با این گونه مشکلات ایجاد شده‌اند. در غالب موارد دارای ارتباط مستقیم و برنامه‌ای ریلی با یک یا چند بندر ساحلی است. بخش اعظمی از خدمات گسترده‌ صورت گرفته در بنادر ساحلی قابلیت ارائه در بنادر خشک را دارند. عملکرد یک بندر خشک/ داخلی می‌تواند بسیار کارامد گردد در صورتیکه کلیه خدمات و وظایف مرتبط با پردازش، زمان‌بندی، انبارش و انتقال کانتینرها در بین بندر خشک و پایانه‌های کانتینری ساحلی به صورت خودکار انجام گیرند. در این تحقیق، یک چارچوب کاربردی به منظور «امکان‌سنجی ایجاد ترمینال کانتینری خشک در پس‌کرانه (Dry Port) و سیستم جابجایی کانتینر در بین بندر و ترمینال کانتینری خشک» پیشنهاد شده است. به عنوان مطالعه موردی، پس‌کرانه بندر شهید رجایی، مهمترین بندر کانتینری کشور عملکرد سال 2008 برابر با 2میلیون TEU- با استفاده از چارچوب پیشنهادی ارزیابی و تحلیل شده است. نتایج شبیه‌سازی با نرم‌افزار ED بیانگر قابلیت اجرایی سیستم پیشنهادی ACTIPOT می‌باشد که می‌تواند همچون راهکاری به منظور تداوم رقابت‌پذیری و افزایش ظرفیت بندر شهید رجایی در نظر گرفته شود. 

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.