مدلسازی عددی جریانات سطحی و زیرسطحی در خلیج بوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته:فیزیک دریا
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:زمستان 1388
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.