نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تنظیم نظام حقوقی حاکم بر امنیت دریانوردی

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته:حقوق بین الملل
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:اسفند 89
دانشگاه مفید

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.