تأثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان،بندر انزلی، و اداره کل گمرک استان گیلان، بندر انزلی

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته:مدیریت دولتی، منابع انسانی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:مرداد 1389
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت 

چکیده :

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در ادارات کل «بنادر و دریانوردی» و «گمرک»  استان گیلان - بندر انزلی بوده است. مبنای این تحقیق در واقع تأثیر لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان ایجادکننده عدالت ساختاری در سازمان های متأثر از این قانون به جز موارد خاص که قانونگذار از آن نام می برد  درکنار عدالت اجتماعی متأثر از نوع برخورد  مدیران بر رفتارهای شهروندی سازمانی است . البته مواردی از شرایط ایجاد ادراک عدالت مطابق با مواد ذکر شده در قانون مذکور جهت تطابق نظری با ادبیات موضوعی این تحقیق (ایجاد ادراک عدالت سازمانی) وجود دارد که بدان پرداخته شده است . در این پژوهش با انتخاب سطح تحلیل فردی درکارکنان دو  زیرمجموعه سازمان های خدماتی یعنی ادارات کل «بنادر و دریانوردی» و «گمرک» استان گیلان –   بندر انزلی که از نظر نوع فعالیت خدماتی (از زمان ورود کالا به بندر تا زمانی که کالا پس از انجام تشریفات گمرکی خروج می نماید) در عرض یکدیگر  هستند، ادراک عدالت سازمانی و تأثیر آن بر  رفتارهای  شهروندی سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است . متغیر مستقل ادراک عدالت سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل چهار بعدی (الماس عدالت) جرالد گرینبرک شامل ابعاد توزیعی ، رویه ای (عدالت ساختاری)، بین فردی و اطلاعاتی (عدالت اجتماعی) و متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل پنج بعدی دنیس ارگان شامل وجدان کاری، نوع دوستی، فضیلت مدنی، تحمل پذیری و احترام و نزاکت است.  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات  در این پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که در این تحقیق بر خلاف پژوهش های مشابه در داخل و خارج کشور که در آن ادراک عدالت توزیعی تا اندازه ای توانایی تبیین رفتار شهروندی سازمانی را داشته اما در این پژوهش ادراک عدالت تـوزیعی در سطح اطمینان 95% تأثیر  معناداری بر رفتارهای  شهروندی سازمانی نداشته که  به نظرمی رسد یکی از دلایل آن ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است، اما سایر ابعاد ادراک عدالت سازمانی یعنی ادراک عدالت بین فردی  ، ادراک عدالت اطلاعاتی  و ادراک  عدالــت رویه ای بر رفتارشهروندی سازمانی همانند تحقیق های مشابه تأثیر داشته و علت این امر آن است که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری داوطلبانه است و بیشتر تحت تأثیر نحوه برخورد و تعامل سرپرستان و رویه ها و خط مشی های سازمان  قرار دارد .

 

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.