ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سامانه GCOMS توسط کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر با استفاده از مدل تلفیقی IDT-TAM و ارائه راهکار

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

رشته:مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:پائیز 1389
دانشگاه پیام نور 

چکیده:

این پژوهش به ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم GCOMS با استفاده از مدل تلفیقی IDT-TAM می­پردازد. سیستم GCOMS در حال حاضر به عنوان یک سیستم کامپیوتری پشتیبان در بنادر ایران استفاده می­شود. در ابتدا برای بدست آوردن عوامل موثر بر پذیرش سیستم جدید مصاحبه­هایی با مدیران و کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر انجام شد. بعد از طبقه­بندی عوامل و مطالعه مدلهای معتبر پذیرش تکنولوژی در دنیا، تلفیق دو مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری اشاعه نوآوری برای انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع­آوری اطلاعات در بخش میدانی از یک پرسشنامه با سوالات بسته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر هستند که مستقیما" با سیستم جدید کار می­کنند. برای بالا بردن سطح اطمینان کل جامعه آماری به­عنوان نمونه در نظرگرفته شد. نتایج پژوهش ثابت کرد که سهولت استفاده ادراکی، سودمندی ادراکی، مزیت نسبی سیستم نسبت به سیستم های دیگر، تصور ادراکی نسبت به سیستم جدید، قابلیت مشاهده دیگران در حال استفاده از سیستم، سازگاری سیستم با هنجارهای موجود و سیستم­های قبلی، آزمون پذیری سیستم و قابلیت نمایش نتایج سیستم همبستگی مثبت معنی داری با پذیرش فناوری دارند وداوطلبانه بودن استفاده از سیستم جدید همبستگی معنی­داری با پذیرش فناوری ندارد.  

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.