مدلسازی عددی الگوی جریان و انتقال رسوب در کانال جزر و مدی (دسترسی) خلیج بوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

رشته:فیزیک دریا
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: مهر 1389
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.