بررسی تدوین مدیریت استراتژیک منابع انسانی در مجتمع بندری شهید رجایی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: MBA، گرایش استراتژی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:پائیز 1389
دانشگاه پیام نور

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.