بررسی و تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی صنعت اوراق کشتی در ایران و ارائه استراتژی‌های مناسب

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
 رشته: دریانوردی، گرایش بندر و کشتیرانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده :

کشور جمهوری اسلامی ایران از سابقه تاریخی طولانی در صنعت کشتیرانی و دریانوردی برخوردار است و از قدیمی­ترین کشورهای فعال جهان در این حیطه محسوب می­شود. ایران از ناوگان قابل توجهی در منطقه و تا حدی در دنیا برخوردار است. شناورهای با سن بیش از 25 سال و شناورهای فاقد کارآیی لازم تحت مالکیت شرکتهای ایرانی، در سالهای اخیر افزایش یافته است و وجود تقاضا برای بازیافت کشتی­ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، مزایای اقتصادی و همچنین حفظ پاکیزگی محیط زیست و دریا، لزوم توجه به این صنعت را بیش از پیش با اهمیت جلوه­گر نموده است. در این تحقیق که به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی صنعت اوراق کشتی در ایران می­پردازد، جنبه­های متفاوت استقرار صنعت اوراق ­کشتی و آثار و تبعات آن بررسی شده است.  همچنین نقاط قوت و ضعف ایران در استقرار این صنعت مشخص و بر این اساس استراتژی مناسب اتخاذ گردیده است. در مرحله اول تحقیق عوامل اثرگذار بر استقرار صنعت اوراق­ کشتی در قالب یک پرسشنامه به پرسش گذاشته شد، و به کمک آزمون­های آماری دوجمله­ای و فریدمن، عوامل اصلی و فرعی از نظر متخصصین شناسایی و اولویت­بندی گردید. در مرحله دوم مجدداً با احتساب نظرات کارشناسان، نمرات نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به ترتیب  9/2 و  2/3 بدست آمد و این صنعت در ناحیه 2 ماتریس داخلی و خارجی قرار گرفت. نهایتاً نتایج این پژوهش در فصل پنجم در قالب چهار استراتژی کلی SO، ST، WOو WT بیان شده است. کسب حمایت ملی از طریق تأکید بر حفظ پاکیزگی محیط زیست، جذب تقاضای بازار داخلی، انعقاد تفاهم نامه با کشورهای موفق در این زمینه، جذب تقاضای بازار داخلی و ورود به بازارهای برون مرزی،  استفاده از آهن آلات اوراقی با هدف کاهش ذخایر ملّی،  ورود ارز به کشور با صادرات آهن آلات اوراقی، ایجاد شرایط و بسترهای محیطی لازم برای جذب نیروی کارآمد موجود در کشور از جمله نتایج این تحقیق است.

 

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.