بررسی مسئولیت اجتماعی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با استفاده از تحلیل محتوی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: دی 1390
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
 

چکیده:

به دلیل رشد و توسعه سازمان ها و افزایش نقش آن ها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی فعالیتهای سازمان ها و تاثیر آنها برذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است؛ به گونه ای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی سازمان ها بر عملکرد کلی سازمان تاثیرمی گذارد.  به عبارت دیگر ، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در درون یک ساختار و نظام اجتماعی به مثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل می کنند و در یک دور نمای گسترده ، نوعی وابستگی متقابل به یکدیگر را به نمایش می گذارند. به طور کلی، موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان ها، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی های اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه ، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ ، تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره  شرکت ها و سازمان ها شده است . بر اساس تعریف مسئولیت اجتماعی سازمان[1] آسیا (2007) مسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد سازمان برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی اش به شیوه ای پایدار به صورتی که منافع ذینفعانش را نیز در نظر بگیرد. سئوال اصلی تحقیق این است که اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به مسئولیت اجتماعی سازمان چقدر اهمیت می دهد؟ هدف از انجام این تحقیق شناخت وضعیت فعلی مسئولیت اجتماعی سازمان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و ارائه راهکارهای مناسب است. در این تحقیق  ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان شامل منابع انسانی، محیط زیست، محصولات و مشتریان و مشارکت های اجتماعی در نظر گرفته شده و بطور کلی این تحقیق از پارادیم تحقیقات کیفی تبعیت  کرده و به صورت مطالعه موردی انجام می گیرد و ابزار گرد آوری اطلاعات به روش مصاحبه نیمه باز از بیست نفر از مدیران، مسئولان و نخبه های آن ادراره کل بوده و تجزیه تحلیل داده ها نیز  با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفت که پس از انجام مصاحبه و تحلیل داده ها وضعیت مسئولیت اجتماعی سازمان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان خوب ارزیابی شد.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی سازمان، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، تحلیل محتوا، منابع انسانی، مشتریان و خدمات، محیط زیست، مشارکت های اجتماعی

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.