ارزیابی اثر زمین در طراحی الگوی تشعشعی آنتن رادارهای مراقبت هوایی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: برق الکترونیک
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع:1390
دانشگاه گیلان
 

چکیده:

رادارهای مراقبت هوایی غالبا درسیستمهای نظامی وتجاری برای زیرنظرگرفتن رفت و  آمدهای هواپیمای نظامی یا تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. این سامانه نیز همچون دیگر سامانه های مخابراتی دچارخطا و اشتباه درعملکرد خود می شوند. یکی از خطاهایی که ممکن است عملکرد این رادار را مختل نماید تاثیر زمین و اشیاء اطراف رادار برروی الگوی تشعشعی آنتن می باشد. عموما زمین و اشیاء اطراف رادار باعث ایجاد نقاط کور ( null ) درالگوی تشعشعی آنتن رادار می گردد. این نقاط کور نیز باعث کاهش سطح گیرندگی رادار شده و این بدین معنی است که احتمال آشکارسازی اهداف توسط رادار کاهش پیدا می کند که به نوبه خود ممکن است خسارتهایی به بارآورد. هدف از اجرای پروژه محاسبه زوایای کور رادار بوده که بتوان با راهکارهایی این زوایا را به حداقل رسانده و هم در این زوایا به صحت داده ها اعتماد لازم را داشته باشیم.

در این پایان نامه کارهای زیر انجام شده است:

1 - پارامترهای تاثیرگذار بر الگوی تشعشعی آنتن مورد مطالعه اولیه گرفته است.

2- با نرم افزارهای شبیه ساز آنتن مثل   FEKOآشنایی لازم حاصل شده است.

3- مدل سازی زمین و اشیاء اطراف آنتن مورد بررسی قرار گرفته است.

4- مسئله  از روش Physical Optic و  UTDحل شده است.

5- راهکارهای مناسب جهت مقابله با نقاط کور آنتن رادار ارائه شده است.

 

واژه‌های کلیدی: رادار، مراقبت هوایی، آنتن بازتابی، الگوی تشعشعی، پرتو بادبزنی، صفرهای پترن آنتن، اثر زمین.

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.