بررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در حوضچه بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: عمران، سازه های دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: آبان 1390
دانشگاه گیلان 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه روند فرسایش و تخمین میزان فرسایش احتمالی و رسوبگذاری در محدوده ی حوضچه بندر نوشهر با استفاده از نرم افزار MIKE21  می باشد. دراین مطالعه ابتدا کلیه داده های آماری و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده شامل پارامترهایی از مشخصات دریا، امواج و همچنین باد و رسوبات در محدوده مورد مطالعه بوده که با استفاده از روش های مختلف مورد پردازش قرار گرفت. حاصل این پردازش، دستیابی و طبقه بندی پارامتر های اساسی و مورد نیاز مدل مبتنی بر نرم افزار فوق الذکر گردید. در نتیجه میزان رسوبات انباشته شده در طی سال های مختلف برآورد گردید و در نهایت با مقادیر اندازه گیری شده میدانی مقایسه شد. مراتب فوق می تواند کمک مناسبی در کالیبراسیون مدل و بهره برداری بهینه از سیستم رسوب گذاری بندر نوشهر اعمال نماید. در ضمن امکان پیش بینی نرخ رسوب گذاری در سال های آتی و فصول مختلف را  فراهم می کند که در نهایت منجر به ارائه یک برنامه مدون و منظم لایروبی خواهد شد. از نتایج تحقیق حاضر میتوان در پیش بینی رفتار حوضچه بندر نوشهر و ارائه راهکارهای مناسب لایروبی در آینده استفاده نمود، به خصوص اینکه طرح توسعه محوطه بندری در دست اجرا می باشد که نتایج این مطالعات  می تواند کمک به سزایی در این زمینه ایفا  نماید .

لغات کلیدی: رسوب، فرسایش، بندر نوشهر، موج، حوضچه

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.