نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کریدور شمال-جنوب در توسعه استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: جغرافیای سیاسی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهمن 1390
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت 

چکیده:

استان گیلان درتاریخ ایران در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. همچنین تنوع اقلیمی و قومی و به تبع آن تنوع فرهنگی از دیرباز مورد توجه و منحصربه فرد بوده است و همین ویژگیها موجب شده که این استان از نظر ژئوپولیتیکی دارای امتیازات منحصر به فرد می باشد  و از این رو از دیرباز واجد تغییرات و تحولات عدیده ای در اوضاع اجتماعی و سیاسی منطقه و محیط پیرامونش بوده است . اکنون آشکار گردیده در واقع سیاست به تنهایی بدون اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوب و جهانی عاری از خشونت و درگیری برای انسانها فراهم سازد . در واقع سیاست و اقتصاد همگی اجزا و تارو پود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هریک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگری نتیجه منطقی در برنداشته و تنها به درک مجرد غیر واقعی از جهان منجر می گردد . بسیاری از مباحث مهم و چالش های اساسی در کشور خواه در بخش اقتصاد، خواه در سیاست چه در زمینه توسعه ، چه امنیت ، رنگ و بویی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دارد. بسیاری از منازعات منطقه ای وجهانی و نیز استقلال طلبی ها ، ریشه در بی توجهی به سیاست و اقتصاد جامعه و ساز و کارهای نهفته در درون بخشهای مادی و غیر مادی دارد ، هم از این رو است که مطالعه نظام های جاری درخلق وخوی اجتماعی ، باورهای مذهبی ، منش ، رفتار ، سلوک ، عادات ، آداب و رسوم و نحوه زندگی افراد تشکیل دهنده جامعه ، اهمیت خاص می یابد ، نتیجه چنین توجهی پدیدار شدن تئوریهای چون ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهانی بوده که در آنها سیاست و اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد . پژوهش حاضر زمینه های شناخت بخشی از حمل و نقل جهانی را فراهم می سازد با توجه به شناخت پژوهشگران دیگر، رهگشای پژوهشهای آتی شود .در پایان نامه فوق نگارنده بااستفاده از روش توصیفی-تحلیلی به گرداوری اطلاعات پرداخته و ضمن تجزیه وتحلیل جهت پاسخ گویی به سوال زیر برامده است :آیا تقویت نقش مناسبات سیاسی و اقتصادی در راه اندازی کریدورهای مواصلاتی و نهایتاً توسعه شهرهایی که از مسیر این کریدور قرار گرفته اند تأثیر گذاری می باشند؟ به منظور پاسخ به سوال فوق دو فرضیه زیرمورد ارزیابی قرار گرفته اند.

1- راه اندازی کریدورهای مواصلاتی در توسعه شهرهایی که در مسیر این کریدور قرار گرفتن اند تأثیر گذار می باشند

2- نقش مناسبات سیاسی و اقتصادی در توسعه کریدورهای بین المللی 

اهداف ترسیم شده و مد نظر در این پایان نامه به شرح ذیل می باشد :

1- مطالعه نظری در خصوص اهمیت و نقش کریدورهای بین المللی و نقش آن در توسعه استان

2- بررسی مناسبات سیاسی کشورهای موزه دریای خزر و دریای سیاه

3- بررسی موانع و مشکلات مربوط به کریدور بین المللی شمال جنوب

واژگان کلیدی : ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک ، امنیت ملی ، گیلان 

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.