بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1390
دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

 اثرات به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی بشر، روز به روز نمایان تر می شود. اگرچه تکنولوژیهای نوین مبشر فرصتهای نویی برای جامعه هستند، اما باید توجه داشت که این فناوریها در بستر فرایندهای اجتماعی، فرهنگی رشد می کنند،. در حال حاضر با توجه به وجود نابرابریهای جهانی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نابرابریهای اجتماعی بین فقیر و غنی، روستایی، شهری و زن و مرد، پدیده ای به نام «شکاف دیجیتالی» روی داده است. چاره اندیشی در مورد هر یک از انواع شکاف دیجیتالی ضروری است تا توسعه فناوری موجب زیادتر شدن فواصل موجود اجتماعی نشود، این مقاله به این مساله می پردازد که فناوری اطلاعات چه تاثیری بر توانمند سازی کارکنان که ارکان پیشرفت یک سازمان هستند دارد؟ یافته های این پژوهش مبتنی بر بررسی مستندات و اجرای پرسشنامه در میان کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ، ‌و بیانگر آن است که فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر توانمد سازی کارکنان دارد و اهمیت و لزوم سیاستگذاری مشخص در این زمینه بیش از پیش می تواند کیفیت و کارایی سازمانی را در بخشهای دولتی و عمومی که متاسفانه از کمبود کارایی رنج می برند ، ایفا نماید.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات ، توانمند سازی ، مدلهای توانمند سازی ، اداره کل بنادر و  دریانوردی سیستان و بلوچستان

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.