تاثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش مدیریت کیفیت فراگیر
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
دانشگاه سیستان و بلوچستان 

چکیده:

پژوهش حاضر به شناسایی تاثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی پرداخته است. به این منظور سوالاتی مطرح گردید که آیا استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی (س وب ) تاثیری داشته است؟ آیا استقرار سیستم مدیریت یکپارچه  تاثیری بر عملکرد مالی  دارد؟ آیا استقرار سیستم مدیریت یکپارچه تاثیری بر فرایند های داخلی دارد؟ آیا استقرار سیستم مدیریت یکپارچه موجب رضایت ذینفعان شده است؟ آیا استقرار سیستم مدیریت یکپارچه تاثیری مثبت بر بهبود  یادگیری و رشد سازمان  داشته است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی به شیوه پیمایشی است جامعه آماری آن شامل کلیه کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی در استان سیستان و بلوچستان می باشد که تعداد آنها بر اساس لیست آمار و بودجه شامل 120 نفر می باشد. اعضا نمونه به صورت تصادفی ساده از لیست معرفی شده از سوی سازمان، انتخاب شده است. در این تحقیق، برای کسب داده­های اولیه جهت تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل 2 بخش عمده است: بخش سوالات عمومی: در سوالات ­عمومی به عنوان سوالات جامعه شناختی بخش سوالات تخصصی در این تحقیق به منظور تعیین روایی از روایی صوری و پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 78/0 است. با توجه به اینکه آزمون فرضیه­ها عمدتاً مستلزم تحلیل میانگین های پاسخ های افراد است و متغیرهای مورد بررسی از نوع فاصله ای هستند، برای آزمون فرضیه­ها به­طور عمده، از روش آزمون t همبسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد استقرار سیستم مدیریت یکپارچه دانش بر عملکرد اداره کل بنادر و کشتیرانی استان و بلوچستان موثر است.

کلمات کلیدی: استقرار سیستم مدیریت یکپارچه   پایان نامه عملکرد- سازمان بنادر و دریانوردی

 این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.