مطالعه تاثیر سازمان الکترونیکی بر بهبود عملکرد سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از الگوی BSC

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

رشته: مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش مدیریت کیفیت فراگیر
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

عصرحاضر، عصر دانش و اطلاعات ، عصر شتاب غیر قابل باور فناوری و خلاقیت است. .عمومیت یافتن دسترسی به کامپیوتر ها، تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته، سازمان هارا وادار نموده است تا در جهت الکترونیکی نمودن فعالیتهای جاری تمایل پیدا کنند. مدیران سازمان ها انتظار دارند تا با بکارگیری سیستم های جدید عملکرد سازمانی را بهبود دهند. یکی از فاکتورهای مهم در عملکرد سازمان مکاتبات اداری  است.  طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای الکترونیکی اتوماسیون اداری کشور مارا فراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تا چه اندازه توانسته عملکرد سازمانی را بهبود دهد . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم سازمان الکترونیکی بر عملکرد سازمانی (اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان) می باشد.و شامل اهداف فرعی  مانند بررسی اثرات سیستم سازمان الکترونیکی بر فرایند های داخلی ، بررسی اثرات سیستم سازمان الکترونیکی بر رضایت مشتریان ، بررسی اثرات سیستم سازمان الکترونیکی بر هزینه های جاری  وبررسی اثرات سیستم سازمان الکترونیکی بر یادگیری ورشد سازمانی می باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر به صورت تصادفی است. در این پژوهش جامعه آماری  شامل کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان است و بر این اساس تعداد نمونه شامل 79 نفر است. برای تجزیه و تحلیل داده ها روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شده، در واقع برای تحلیل داده ها از آزمون  t تک متغیره و آزمون کوواریانس استفاده شده است و نتیجه نهایی نشان داد میانگین کاهش هزینه ها جاری نسبت به سایر متغیرها بالاتر است پس از آن فرآیند های داخلی  قرار دارد سپس رشد و یادگیری و در نهایت  رضایت مشتری دارای کمترین میانگین است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای تمام علاقه مندان علم مدیریت فناوری اطلاعات مفید باشد ونتایج بدست آمده از اندازه گیری موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده وفرصت های بهبود مناسبی را فراهم آورده است.در پایان پیشنهاد برای محققان آتی که علاقمند به بررسی تاثیرات مختلف کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها ارائه نموده ایم .

 

کلمات کلیدی: سازمان الکترونیکی ،عملکرد سازمانی ،روش ارزیابی متوازن ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

 

 این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.