بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب خطوط کشتیرانی در بندر خرمشهر با استفاده از تکنیک های بازاریابی و مدل سروکوال

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

رشته:بازرگانی بین المللی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع:1390
دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش‌های بین المللی خلیج فارس
 

چکیده:

پیدایش فن آوری های نوین در زمینه کشتیرانی و بنادر باعث تغییر خواسته های خطوط کشتیرانی خواهد شد. این که بندری بتواند توجه و نظر خطوط کشتیرانی را به خود جذب کند مستلزم فعالیت‌های بازاریابی جهانی است. در بازار رقابتی امروزی برنده کسی است که نزدیک ترین ارتباط را با مشتری برقرار و آن را حفظ کند، از این رو فراهم نمودن تسهیلات و امکانات مناسب برای کشتیهای ورودی به بندر و ارائه خدمات بندری مناسب در کمترین زمان ممکن و خروج سریع کشتی از بندر می تواند خطوط کشتیرانی فراوانی را به سمت بندر جذب نماید. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای جذب خطوط کشتیرانی بیشتر در بندر خرمشهر می باشد. در واقع با استفاده از مدل سروکوال که همان مدل رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بندر می باشد و تدوین مناسب ترین استراتژی با استفاده از مدل SWOT به مورد کاوی این بندر پرداخته می شود تا بتوان بهترین راهکارهای افزایش میزان حجم صادرات و واردات، جذب خطوط و شرکت های کشتیرانی و در نتیجه عملکرد و بهره وری بیشتر بندر را به واسطه یک برنامه راهبردی استراتژیک مناسب تدوین نمود. بدین منظور پرسش نامه ای تهیه شده و تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه ها در میان جامعه آماری 44 نفری مدیران و معاونین خطوط کشتیرانی و شرکتهای فورواردر دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر، فعال در خرمشهر توزیع گردید. در این پژوهش از آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق و از آزمون رتبه بندی فریدمن برای تعیین اولویت ابعاد کیفیت خدمات استفاده شد. نتایج به دست آمده پژوهش بیانگر آن است که انتظارات خطوط کشتیرانی از عوامل ملموس و فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی بالاتر از ادارکات آنان است و شکاف خدماتی موجود بیانگر نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط بندر خرمشهر است. لذا بیشترین شکاف در بُعد همدلی و کمترین شکاف در بُعد پاسخگویی مشاهده گردید. همچنین از دیدگاه خطوط کشتیرانی به لحاظ اهمیت، بُعد ضمانت و تضمین نسبت به سایر ابعاد در درجه بالاتری قرار گرفت و پس از آن به ترتیب ابعاد قابلیت اطمینان، همدلی، ملموس و فیزیکی قرار دارند و پاسخگویی به عنوان کم رتبه ترین بُعد از نظر پاسخ دهنده گان شناخته شده است. در پایان، استراتژی تدوین شده بر اساس مدل SWOT به راهبردهای تهاجمی نزدیک می باشد و مسئولین بندر باید سعی کنند از نقاط قوت و فرصت ها نهایت استفاده را برده و به سمت این راهبردها گام بردارند. این تحقیق می تواند در جهت دادن بنادر کشور به استفاده از کاربرد تکنیک های بازاریابی در فرایندهای سازمانی کمک شایانی بنماید.

کلمات کلیدی: بندر خرمشهر، خطوط کشتیرانی، بازاریابی، مدل سروکوال، مدل SWOT

 

این پایان‌نامه با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.