شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
رشته:مدیریت دولتی،گرایش مالی مقطع:کارشناسی ارشد تاریخ دفاع:پائیز 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس