نقش کشتی ها در آلودگی نفتی آبها و تحلیلی بر تدابیر بین المللی

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
رشته: حقوق،گرایش حقوق بین الملل مقطع: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: زمستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

استفاده رو به تزاید بشر از آب دریاها و اقیانوسها برای مقاصد گوناگون همچون حمل ونقل دریایی، آبهای کره زمین را با تهدیدات قابل توجه عوامل آلاینده مواجه ساخته و حیات آبزیان دریایی و انسانها را از این طریق با مخاطره جدی روبرونموده است . فعالیت های گوناگون بشر از طریق کشتیرانی،  ورود آلاینده های  نفتی را از طریق عملیات جاری کشتی و سوانح دریایی در پی داشته و این امر زمینه پیدایش تفکر جهانی مبنی بر ضرورت حفظ محیط زیست دریایی از آلودگی نفتی و اتخاذ تدابیری در جهت پیشگیری از آلودگی، همکاری ومقابله با آلودگی و بالاخره جبران خسارات زیان دیدگان این حوادث  را فراهم ساخت .شاید بتوان حادثه تأسف بار غرق نفتکش توری کانیون را نقطه عطفی برای آغاز فعالیتهای بین المللی در این زمینه تلقی نمود.این حادثه در وهله اول موجب تصویب دو کنوانسیون مهم در زمینه جواز مداخله دولتها در مواقع بروز آلودگی نفتی در دریای آزاد و مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی در سال 1969 گردید و در مراحل بعد تصویب کنوانسیون های موسوم به مارپول ، صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و پروتکل های الحاقی به این کنوانسیونها را در پی داشت به گونه ای که  این اقدامات تدریجاً موجب وضع استانداردهایی برای حمل نفت ، ساختار نفتکش ها ، تجهیز بنادر به تاسیسات دریافت مواد زائد و الزامات متعدد دیگری گردید که تا حد قابل توجهی در کاهش حوادث و خسارات زیست محیطی تاثیر گذار گردید.

کلید واژه :

کشتی، آلودگی، نفت، تدابیر بین المللی، محیط زیست