نقش سیستم‌های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از هوشمندی رقابتی در شرکت‌های انفورماتیکی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
رشته: مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی مقطع: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع:تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

چکیده:

امروزه  تمامی شرکتهای بزرگ و کوچک به تکنولوژی سیستم ها و شبکه ارتباطی دسترسی دارند و با استفاده از آن قادر خواهند بود کارایی و بهره وری خود را افزایش دهند.بهبود در کارایی باعث میشود تا به موقعیت برتر تجاری دست یابند.در جهان اقتصاد امروز ،سیستم های اطلاعاتی ،اینترنت و سایر شبکه های کامپیوتری فرصت های جدیدی در جهت هماهنگ کردن فعالیت های کاری و نیز افزایش خلاقیت ایجاد می کنند.سیستم های اطلاعاتی میتوانند به شرکتها کمک کنند تا دامنه فعالیت های خود را به دوردستها توسعه دهند،کالا و خدمات جدید ارائه دهند شغل ها و جریانات کار را تغییر دهند و چه بسا که تغییرات مهمی را در نحوه سازماندهی کار و تجارت بوجود آورند.از طرفی هوشمندی رقابتی ،ابزاری تجاري است که به فرآیند مدیریت راهبردی در سازمان ها کمک کرده و عملکرد کسب و کار را از طریق افزایش دانش ،ارتباطات داخلی و کیفیت برنامه های راهبردی افزایش می دهند.هوشمندی رقابتی سمت و سوی رقابت را نشان داده و به شرکتها این امکان را می دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه تحت تاثیر محیط پیرامون قرا گیرند نسبت به پیش بینی و توسعه بازار خود اقدام کنند که این امر در بلند مدت منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار می شود. در این تحقیق با ارایه یک مدل پیشنهادی  به بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در هوشمندی رقابتی وتاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی در شرکتهای انفورماتیکی استان گیلان پرداخته شده است. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق ، توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعه آماری آن شرکتهای ارائه دهنده خدمات انفورماتیکی در  استان گیلان است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 129 نفرمدیران عامل این شرکتها محاسبه و بصورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بـرآورد ضریب پـایایی در این پـژوهش ازضریب آلفـای کرونباخ که به محاسبه هماهنگی درونی ابـزاراندازه گیری (پرسشنامه ها) می پردازد استفاده شده است . ضمناً برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظریات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده که پس از بررسی و تأیید ایشان، پرسشنامۀ نهایی، آماده توزیع گردید.

خلاصه نتایج تحقیق عبارت است از :

سیستمهای اطلاعاتی با هوشمندی رقابتی در شرکتهای ارائه کننده خدمات انفورماتیکی رابطه معنادار دارد.

هوشمندی رقابتی باعث ایجاد مزیت رقابتی در شرکتهای انفورماتیکی استان گیلان می شود.

 

کلید واژه: سیستم های اطلاعاتی، ،هوشمندی رقابتی،مزیت رقابتی،فناوری اطلاعات،تکنولوژی