تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با رویکرد EFQM در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) با استفاده از 5 شاخص توانمند ساز

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
رشته:مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک مقطع: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: بهمن 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان

 

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با رویکرد EFQM (در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) با استفاده از5 شاخص توانمند ساز) انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرسنل شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) شامل (رسمی، پیمانی، تابع  قانون کار و قرارداد مستقیم) در سال تحصیلی 1391-1390 بود. روش نمونه­گیری در پژوهش حاضر، روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای میباشد. روش پژوهش حاضر از نظر استراتژی، توصیفی، از نظر مسیر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از این است که بین 5 شاخص توانمندساز(رهبری، خط­مشی و استراتژی، کارکنان، شرکای تجاری و فرآیندها) و آزمون فرض میانگین یک متغیر با مقدار ثابت 3.5 در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) رابطه معنادار و هم سو وجود دارد. و در نهایت برای تقویت و پیشرفت اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) راهکارهایی از جمله( توسعه دو جانبه، هم افزایی در کار با یکدیگر و ابداع و تفکر خلاقانه؛ عدالت در سیستم تقدیر و مبتنی بودن خط­مشی و استراتژی بر اطلاعات پیرامون نیازها و انتظارات کارکنان، مؤسسات و سایر ذینفعان) ارایه شد

کلید وا‍ژگان:

رویکرد EFQM-مدیریت منابع انسانی-اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره)