تاثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
رشته: مدیریت دولتی مقطع: کارشناسی ارشد سال دفاع: 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده:

در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی است. به طور گسترده­ای تایید شده است که ارزشی که منجر به پویایی می­شود در نتیجه بهبود مستمر عملکرد سازمان بدست می­آید. بهبود عملکرد سازمانی یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شوند.روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان(شهرستان بندرانزلی) با تعداد 456 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 210 نفر تعیین گردید که تعداد 230 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیر احتمالی هدفدار قضاوتی توزیع شد و در نهایت تعداد 212 پرسش­نامه تکمیل شده از کارکنان جمع­آوری و مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین دو متغیر سرمایه­گذاری سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی در سطح 95 درصد رابطه معنی­داری وجود دارد و  هم­چنین  بین مولفه­های سرمایه انسانی با اثربخشی سرمایه انسانی در سطح 95 درصد رابطه معنی­داری وجود دارد و شدت این ارتباط در مولفه دانش بیش­ترین و در مولفه آموزش کم­ترین می­باشد و ما­ بین اثربخشی سرمایه انسانی با عملکردهای مالی و غیر مالی در سطح 95 درصد رابطه معنی­داری وجود دارد.