بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه فکری، مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
رشته:مدیریت دولتی، گرایش مالی مقطع:کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سرمایه فکری پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 206 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند که 137 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های هوش هیجانی (سیبریا شیرینگ، 1996) و سرمایه فکری (بونتیس، 2004) می باشند. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.854 و 0.946 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، و رگرسیون خطی، معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین هر یک از ابعاد هوش هیجانی (خودانگیزی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی) با سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد، سرمایه فکری سازمان نیز افزایش خواهد یافت.

 

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، سرمایه فکری، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر