اندازه گیری عناصر فسفر و نیتروژن، قبل و بعد از عملیات لایروبی در لایه های آب کانال و لنگرگاه بندرانزلی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
رشته: بیولوژی دریا، گرایش آلودگی دریا مقطع:کارشناسی ارشد سال دفاع:1391 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده:

در این پایان نامه ، میزان فسفر و نیتروژن لایه های سطحی ، میانی و عمقی کانال و لنگرگاه  بندرانزلی در مرداد،  مهروآبان ماه  اندازه گیری گردید . اندازه گیریها ، قبل از شروع  لایروبی ، حین لایروبی و بعد از لایروبی ، توسط لایروب (یاسین) صورت پذیرفته و مجددا پس از تخلیه مواد لایروبی در لنگرگاه ، فسفر و نیتروژن  سه لایه مذکور مورد اندازه گیری قرار گرفت . بررسی داده ها ، افزایش021/1میلیگرم در لیتر نیتروژن کل و اختلاف 103/0 میلیگرم در لیتر فسفر کل را در لنگرگاه ، بعد از عملیات لایروبی و تخلیه آن در لنگرگاه  به اثبات  میرساند . مطمئنا عوامل بیشماری باعث پدیده شکوفایی جلبکی خواهند بود که یکی از مهمترین عوامل آن ، دسترسی به مواد مغذی قابل استفاده توسط جلبکها میباشد .

لغات کلیدی :

  لایروبی،لایروب فسفر، نیتروژن، تولید اولیه،آلودگی، یوتریفیکاسیون