شناسایی و تهیه نقشه اکوستیک زیستگاهی ماکروفونای دهانه خور مرینوس با بهره گیری از اکوساندر(تک پرتویی)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته:زیست شناسی دریا، گرایش جانوران دریا
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهمن 1391
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

شناسایی و تهیه نقشه اکوستیک زیستگاهی ماکروفون­های دهانه خور مریموس با بهره­گیری از تکنیک اکوساندر تک پرتویی انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه با وسعتی در حدود 5/2 کیلومتر مربع و محدوده عمقی بین 2 تا 35 متر تعیین گردید. به منظور مقایسه دقت داده­های اکوستیک و بررسی­های زیستی، نمونه­های واقعی از 15 ایستگاه با استفاده از گرب ون ­وین برداشت گردید. با توجه به نقش و اهمیت دانه­بندی رسوبات در پراکنش موجودات بنتیک این فاکتور نیز به روش تفکیک لیزری مورد سنجش قرار گرفت.  نهایتاً 6 طبقه­ی رسوبی در دو گروه دانه درشت ماسه ای و دانه ریز گلی تعیین گردید. در تمام ایستگاه­های مورد مطالعه بافت رسوبی غالب گلی و طبقه ی رسوبی رس سیلت ریز بود. نتایج شناسایی موجودات بنتیک منطقه بیانگر مجموع 8 گروه ماکروبنتوزی متعلق به هشت شاخه­ی کرم­های حلقوی، مرجانیان، نرم­تنان، سخت­پوستان، کرم­های پهن، نماتودها، خارپوستان و سایر گروه­های ماکروبنتوزی می­باشد. پرتاران گروه غالب ماکروبنتوزی در دهانه خور مریموس هستند. که در حدود 02/80 درصد از فراوانی ماکروبنتوزی را در این مطالعه به خود اختصاص می­دهند. با محاسبه شاخص­های تنوع زیستی و درصد فراوانی گروه­های غالب ماکروبنتوزی، 4 گروه تجمعی زیستی B1، B2، B3 و B4 در منطقه تعیین گردید. با ترکیب داده­های اکوستیک، طبقه­های رسوبی بستر و گروه­های تجمعی زیستگاه­های موجود  دهانه خور مریموس در 2 گروه زیستگاه­های عمیق و کم عمق شناسایی شد. براساس درصد فراوانی دومین گروه غالب ماکروبنتوزی نیز میکروزیستگاه­های هر زیستگاه شناسایی گردید. زیستگاه عمیق پرتاران به دو میکروزیستگاه پرتاران - نرم تنان و پرتاران سخت پوستان تقسیم شد. زیستگاه اکوستیک کم عمق شامل زیستگاه کم عمق نرمتنان و زیستگاه کم عمق پرتاران بود و به میکروزیستگاههای کم عمق پرتاران نرم تنان، کم عمق پرتاران سخت پوستان و کم عمق پرتاران نماتودها تقسیم گردید.

کلمات کلیدی: میکروزیستگاه، دهانه خور مریموس، اکوستیک، اکوساندر تک پرتویی، ماکروبنتوز

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.