ارزیابی عوامل انگیزش شغلی کارکنان ادارات بنادر و دریانوردی (مورد کاوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته:دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع:1391
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

چکیده:

منابع انسانی عامل اصلی بقا، دوام یا شکست سازمان‏ها هستند. توجه ویژه به سرمایه‏های انسانی یک سازمان از خصوصیات مدیریت سازمانی نوین است. مدیران برای افزایش بهره‏وری در سازمان خود ناگزیر به شناخت جامع و پیش‏بینی صحیح انگیزش شغلی کارکنان سازمان می‏باشند. در این تحقیق به ارزیابی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان پرداخته شد. بدین منظور بعد از مطالعه تئوری‏های موجود راجع به انگیزش، منابع کتابخانه‏ای و تحقیقات پیشین چهار عامل ویژگی‏های فردی، ماهیت شغلی، جو سازمانی و محیط بیرونی به عنوان متغیرهای انگیزش در نظر گرفته شدند. در راستای جمع‏آوری داده‏ها پس از مصاحبه با اقشار مختلف کارکنان سازمان مذکور، پرسشنامه‏ای که با کمک طیف لیکرت (خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، زیاد وخیلی زیاد) طراحی شده، به روش تصادفی ساده بین 85 نفر از کارکنان سازمان مذکور توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‏های پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در روش توصیفی از فاکتورهای فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و در روش استنباطی از آزمون T برای بررسی وضعیت کنونی و میزان تأثیرگذاری هر کدام از متغیرها در انگیزش شغلی استفاده شده است. همچنین با به کارگیری آزمون تحلیل واریانس به بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و ویژگی ‏های دموگرافیک پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد وضعیت کنونی عوامل ویژگی‏های فردی و ماهیت شغلی در حد قابل قبول است، در حالی که عوامل جو سازمانی و محیط بیرونی در وضعیت مناسبی نمی‏باشند. هر چهار عامل ویژگی‏های فردی، ماهیت شغلی، جو سازمانی و محیط بیرونی در انگیزش شغلی تاثیرگذارند. سن، سطح تحصیلات و نوع استخدام (رسمی، پیمانی و قراردادی) رابطه‏ی معنی‏داری با انگیزش شغلی ندارند. در صورتی که نوع سکونت (بومی و غیر بومی بودن) و رتبه شغلی دارای رابطه‏ای معنی‏دار با انگیزش هستند.

 

کلمات کلیدی: انگیزش شغلی، منابع انسانی، ویژگی‏های فردی، ماهیت شغلی، جو سازمانی، محیط بیرونی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

  

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.