گزینش مناسب ترین شبکه لجستیک برای بنادر و دریانوردی(بندر انزلی) با نگرشی بر توسعه مناطق فعالیت لجستیک، بندر خشک و پارک لجستیک

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته: مدیریت صنعتی، گرایش تولید
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:تابستان 1391
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده :

باتوجه به اینکه عوامل مختلف توسعه بندر ازنظر ساخت و اداره بندر به راحتی قابل بررسی است ولی عوامل پشتیبانی از بندر تابع متغیرهایی است که خارج از حیطه ی اختیار بندر می باشد، شناخت عوامل خارج از اختیار بندر و مقایسه مدلهای مختلف توسعه بندر  و انتخاب بهترین مدل توسعه ای و پشتیبانی،  بررسی  اولویت ایجاد مناطقی به عنوان فضای توسعه یافته در محیطی جدای از بندرکه بتواند خدمات لجستیکی پیشرفته را به منظورتسهیل در امور و افزایش رضایت مندی مشتریان درکوتاه و بلند مدت ارایه دهد  از اهداف این مقاله بوده است  توسعه هربندری به موقعیتی که درآن دارد وابسته است و بسترهای زیر بنایی از قبیل زمین در اختیار ، امکانات محلی ومنطقه ای، مراکز صنعتی ، موقعیت جغرافیایی  ، محیط زیست ارجحیت بیشتری نسبت به سایر شاخصها  برای توسعه بندر نقش دارند . اولویت و ارجحیت انتخاب برای بندر ابتدا توسعه مناطق فعالیت لجستیک سپس بندر خشک و پارک لجستیک است.

واژه های کلیدی : بندر ، توسعه مناطق فعالیت لجستیک ‍، بندر خشک‌، پارک لجستیک 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.