ارزیابی و رتبه بندی استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی پرسنل شناورهای صیادی ایرانی زیر 24 متر با نگرشی بر کنوانسیونSTCW-F (مورد کاوی بنادر صیادی چابهار و کنارک)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته:دریانوردی، گرایش بندر و کشتیرانی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع:1391
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

حرفه صیادی یکی از مشاغل سخت و خطرناک در دنیا است یکی از راه های کاهش خطرات این حرفه آموزش صیادان است در این راستا سازمان­ها و نهادهای ملی و بین المللی مرتبط، قوانین و کنوانسیون­هایی را در زمینه استانداردهای آموزشی و گواهینامه­های دریانوردی تدوین کرده­اند که هدف از آنها افزایش ایمنی در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی است تا حداقلی از نیازهای آموزشی برای پرسنل شناورهای صیادی الزام­آور گردد. هدف از انجام این تحقیق یافتن کسورات و نواقص احتمالی در قوانین و دستورالعمل های ملی در خصوص استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی است تا در جهت ارتقاء آموزش های دریانوردی گامی برداشته شود در این راستا متغیرهای اصلی در زمینه استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی از طریق مطالعه ی تحقیقات، قوانین و کنوانسیون های ملی و بین المللی مرتبط و همچنین بررسی و تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با کارشناسان این عرصه گردآوری شده است سیستم مدیریت کیفیت، منابع آموزشی، شرایط احراز گواهینامه های دریانوردی، ارزشیابی مدرسین و مراکز آموزش دریانوردی متغیر های اصلی این تحقیق هستند. بررسی تاثیر اصلاح و لازم الاجرا شدن این متغیرها به وسیله توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از 82 نفر از متخصصان و کارشناسان مربوطه صورت پذیرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش استنباطی و از آزمون T برای بررسی صحت فرضیه ها و به نحوی میزان تاثیرگزاری هر کدام از متغیرها در افزایش استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی استفاده شد. نتایج حاصل از روش های آماری نشان می دهند که الزام مراکز آموزشی در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، به کارگیری منابع آموزشی بروز، اصلاح و تسهیل در شرایط احراز گواهینامه های دریانوردی ونیز الزام در ارزشیابی دوره ای مراکز آموزشی صیادی شاهد افزایش کیفیت آموزشی و ارتقاء استانداردهای گواهینامه های دریانوردی خواهیم بود که خود در کاهش خطرات این حرفه موثر خواهد بود.

واژگان کلیدی: استانداردهای آموزشی، گواهینامه های دریانوردی، کارکنان شناورهای صیادی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.