تاثیر سرمایه اجتماعی در توانمند سازی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی (مطالعه موردی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

رشته:مدیریت، گرایش منابع انسانی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:زمستان 1391
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان سازمان بنادر می‌باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،­ توصیفی ـ همبستگی است . در این پژوهش نقش سرمایه اجتماعی، شامل: اعتماداجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان اداره بندر خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره بندر خرمشهر  به تعداد 420 نفر بود که 204 نفر آنها  از طریق نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای  انتخاب شدند. در این تحقیق پرسش‌نامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات میباشد. به منظور سنجش روایی پرسش‌نامه از روش پانل متخصصان استفاده شد. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفای برای تمام بخشهای پرسش‌نامه بالای 7/0 محاسبه گردید. یافتههای تحقیق نشان داد بین اعتماداجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان اداره بندر خرمشهردر سطح 99 درصد رابطۀ معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل که بر متغیر وابسته توانمندسازی نقش معنیداری داشتند، سه متغیر مستقل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی مهمترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر وابسته تحقیق بوده و به طور تعاملی 1/53 درصد تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین میکند. جهت مقایسه اثرات سه متغیر مستقل موجود در مدل رگرسیون بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده بتا(Beta) استفاده شد که نشان داد متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان دارای بیشترین نقش است.

کلمات کلیدی: توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، اداره بندر، خرمشهر

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.