تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

رشته:مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع:1391
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده :

پژوهش پیش رو ، باهدف بررسی تاثیر میزان هوش عاطفی بر رفتارشهروندی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان طرح و اجرا شده است ، به این منظور کلیه کارکنان آن اداره کل در شهر بندرانزلی به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرارگرفته اند . این مطالعه از دید روش ، از انواع پژوهش های توصیفی ؛ از نوع همبستگی ؛ از منظر هدف کاربردی ، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات ، پیمایشی است . براین اساس برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های هوش عاطفی بار- آن (1997) شامل 30 سوال و رفتارشهروندی سازمانی صالح نیا و همکارانش (1388) که برگرفته از پرسشنامه محققین از قبیل پودساکوف ، مکینزی ، مورمن (1990) و ... بود که شامل 43 سوال می باشد ، بکاربرده شد . حجم نمونه تحقیق حاضر 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب گردید پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دومتغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 953/0 و 891/0 محاسبه گردید. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار SPSS ، حاکی از وجود تاثیر معنی دار هوش عاطفی بر رفتارشهروندی سازمانی    می باشد که از میان ابعاد مختلف ( هوش عاطفی ) مورد سنجش در این پژوهش (٥ بعد) ، بعد حل مسئله بیشترین تاثیر را بر رفتارشهروندی سازمانی داشته است .

کلید واژه: رفتارشهروندی سازمانی ، هوش عاطفی  ، عزت نفس ، خوش بینی، تحمل فشار روانی ، حل مسئله و روابط بین فردی 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.