بررسی دلایل عدم استقرار حسابداری منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی،مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

رشته: مدیریت دولتی
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع:1391
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

 

چکیده:

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری نگرش نوین به منابع انسانی سازمان به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل مولد در ایجاد مؤسسات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی دلایل عدم استقرار حسابداری منابع انسانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران  و چگونگی ترتیب تأثیرگذاری آنها بوده است. روش تحقیق از نوع کتابخانهای و میدانی و جامعه آماری 22 نفر از مدیران منابع انسانی و مالی و کارشناسان مربوطه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بودهاند. بنابراین با جمع‏آوری داده‏ها با استفاده از پرسشنامهای با تکنیک AHP و تحلیل آنها به اولویت بندی عوامل پرداخته شده است. یافتهها نشان دادهاند که از بین عوامل مختلف عدم استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی، نبود آموزش سیستم حسابداری با رتبه 253/0 دارای بیشترین تأثیر و نبود آگاهی از مزایای سیستم با رتبه 232/0، نبود استاندارد بکارگیری سیستم با رتبه 205/0، نبود افراد متخصص با رتبه 203/0، نبود روش گزارشگری  مناسب با رتبه 107/0در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند. در پایان نتیجه گیری شده است که مدیران و دستاندرکاران امر در جهت استقرار سیستم مناسب حسابداری منابع انسانی باید به چه موضوعاتی توجه بیشتری داشته باشند.

کلید واژه ها: سیستم حسابداری منابع انسانی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.