نقش سرمایه ساختاری در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از هوشمندی رقابتی در شرکتهای ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

رشته: مدیریت دولتی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1391
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت 

چکیـده:

پژوهش حاضر در پی بررسی نفش سرمایه ساختاری در ایجاد مزیت رقابتی از طریق هوشمندی رقابتی در شرکتهای ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در  استان گیلان است تا از این طریق دستیابی به مزیت رقابتی را مورد شناسایی قرار دهد. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق ، توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش فوق، شرکتهای ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در  استان گیلان است.  روش نمونه گیری در این پژوهش  تصادفی ساده بوده و به ازای 30 شرکت موجود در استان گیلان  طبق جدول مورگان تعداد ٢٨ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بـرآورد ضریب پـایایی در این پـژوهش ازضریب آلفـای کرونباخ که به محاسبه هماهنگی درونی ابـزاراندازه گیری (پرسشنامه ها) می پردازد استفاده شده است . ضمناً برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظریات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده که پس از بررسی و تأیید ایشان، پرسشنامۀ نهایی، آماده توزیع گردید.

خلاصه نتایج تحقیق عبارت است از :

سیستمهای اطلاعاتی با هوشمندی رقابتی در شرکتهای ارائه کننده خدمات دریایی و بندری رابطه معنادار دارد.

فاکتورهای محتوا با صحت و دقت اطلاعات هوشمندی رقابتی رابطه معنادار دارد.

سرمایه ساختاری از طریق هوشمندی رقابتی با مزیت رقابتی رابطه معنادار دارد.

کلید واژه:سرمایه ساختاری، سیستم های اطلاعاتی،عوامل محتوایی(فاکتورهای محتوا)،هوش فرهنگی،هوش اجتماعی،هوشمندی رقابتی،مزیت رقابتی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.