بررسی عوامل موثر بر تعارض سازمانی کارکنان، مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته: مدیریت دولتی، گرایش تحول
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:تابستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تعارض کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بود. پژوهش در دسته پژوهش­های توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش به تعداد 205 نفر، که 133 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­ محقق ساخته بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 814/0 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­های آماری نشان داد که از بین عوامل موثر شناسایی شده بر تعارض سازمانی، مولفه های ارزشها و اعتقادات، اهداف ناسازگار، وابستگی به وظایف، قوانین مبهم و مسائل ارتباطات بر تعارض سازمانی کارکنان اداره کل تاثیر دارند اما منابع کمیاب بر تعارض سازمانی تاثیر ندارد. در پایان نیز بر مبنای یافته­های تحقیق پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود تعارضات کارکنان ارائه شد.

واژه های کلیدی: تعارض سازمانی، بندر نوشهر، عوامل موثر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.