رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:مدیریت دولتی، گرایش مدیریت نیروی انسانی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:شهریور 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

 

چکیده:

هدف این تحقیق مطالعه رابطه هوش هیجانی و استراتژی های مدیریت تعارض در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است.تحقیق با استفاده از الگوی رحیم(2002) رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض کارکنان  (چانه زنی و حل مساله ) را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است.نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری مدیران  اداره بندر و دریانوردی انزلی و چهار شرکت  اپراتور حمل و نقل  در بندر هستند  که از  دو نوع پرسشنامه استفاده شد. سوالات هوش هیجانی از کارمندان پرسیده شد که شامل 22 سوال است و پرسشنامه استراتژی مدیریت تعارض با 22 سوال بین مدیران توزیع گردید  و از بین 400 پرسشنامه به 200 عدد پاسخ دادند و نمونه آماری مدیران 77 نفر است. ابعاد هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، همدلی، مهارت اجتماعی و انگیزش هستند و نتایج نشان می دهدکه بین خودآگاهی باخودمدیریتی، همدلی ومهارت های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  همچنین بین همدلی با  مهارت اجتماعی وخود مدیریتی مدیران رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و در نهایت  بین انگیزش مدیران رابطه مثبت و معنی دار  با استراتژی  مدیریت حل مساله  وجود دارد  و بین  انگیزش مدیران  و استراتژی مدیریت چانه زنی کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه: خودآگاهی ، خودمدیریتی ، همدلی، مهارت اجتماعی ، انگیزش ، مدیریت تعارض

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.