بررسی تاثیر بین عوامل درون سازمانی بر ایجاد بستر کار آفرینی در سازمان بنادر و دریانوردی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته: مدیریت دولتی، گرایش مالی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:تابستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده:

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی  (عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و عوامل فرهنگی) بر ایجاد بستر کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل کیم و دستیارانش در سازمان بنادر و دریانوردی است تا از این طریق بستر کارآفرینی سازمانی رادر سازمان مورد شناسایی قرار دهد. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق ، توصیفی ـ کاربردی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است که با استفاده از فرمول دمورگان حجم نمونه بصورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کورنباخ استفاده شد. ضمن آنکه روایی شاخص های تحقیق نیز از طریق مشورت با اساتید محترم و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت . جهت بررسی رابطه ها از آزمونz  نیز  استفاده شده است. خلاصه نتایج تحقیق عبارت است از : عوامل ساختاری ، عوامل مدیریتی ، تغییرات محیطی و عوامل فرهنگی بر ایجاد بستر کار آفرینی در سازمان بنادر و دریانوردی تاثیر داشته است.

کلید واژه: کارآفرینیسازمانی،ساختار سازمانی، ویژگی های مدیریتی ،تغییرات محیطی،عوامل فرهنگی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.