بررسی عوامل موثر بر بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر میان بنادر شمال کشور در جذب و پهلودهی کشتی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:مدیریت اجرایی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: اسفند 1392
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی پیشرفت
 

چکیده:

در سالهای اخیر فعالیت بندرنوشهر روند نزولی داشته که به نظر می‌رسد عوامل گوناگونی در این موضوع تاثیر داشته باشند. در این پایان نامه، اولویتی از عوامل موثر در بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر میان بنادر شمال کشور در جذب و پهلودهی کشتی ارایه گردید. روشی که در این پژوهش به کار گرفته شد به دو بخش تقسیم می‌گردد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران عوامل موثر بر عملکرد هر بندر شناسایی شد و سلسله مراتبی از این عوامل ترسیم ‌گردید. سپس در بخش دوم با استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی ابتدا بر اساس قضاوت شهودی درجه اهمیت هر عامل برای بندر نوشهر در ماتریس‌های مقایسات زوجی تعیین شد و سپس با انجام محاسبات، وزن هر یک از عوامل به دست آمده، اولویت بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی‌های این پژوهش نشان داد مهم‌ترین عواملی که می‌توانند در بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر در جذب و پهلو دهی کشتی‌ها موثر باشند شامل قیمت خدمات بندری، اراضی پسکرانه مناسب و نرخ کرایه حمل جاده ای است. در پایان نیز براساس اولویت‌های استخراج شده پیشنهاداتی جهت بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهرارایه شد.

کلیدواژه: مزیت رقابتی، بندر نوشهر، جذب، پهلوگیری، کشتی، فرآیند سلسله مراتبی، دیماتل

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.