رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی، مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:مدیریت دولتی،گرایش مالی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
 

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 205 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند که 133 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های هوش هیجانی (سیبریا شیرینگ، 1996) و پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای مدل سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) می باشند. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.873 و 0.749 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد، سرمایه اجتماعی سازمان نیز افزایش خواهد یافت.همچنین بین ابعاد هوش هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی و خودکنترلی ) با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین ابعاد هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.