تدوین استراتژی بندر نوشهر جهت توسعه صنعتی، اقتصادی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

 رشته: صنایع، گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: زمستان 1392
دانشگاه شمال

چکیده :

با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژی برخورد کنند. در ایران نیز اغلب سازمان ها با مسئله فقدان برنامه ریزی استراتژی جهت دستیابی به اهداف مواجه اند. استراتژی فرایندی است که به موجب آن سازمان هدف های خود را تنظیم و شرایط تحقق آن را در محیط فراهم می کند. هدف این تحقیق تدوین استراتژی جهت توسعه و صنعتی و اقتصادی بندر نوشهر با استفاده از تکنیک SWOT است. جهت تحلیل یافته ها ابتدا داده های پژوهش که در عملیات میدانی از طریق پرسشنامه که بصورت استاندارد توسط اسماعیل زاده در سال 1391می باشد گردآوری شده، استخراج و در جدول تنظیم می شود. سپس کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در یک بخش و با  روش های توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی توصیفی داده ها، با توجه به این که پرسشنامه استاندارد به روش لیکرت طراحی شده است، شاخص های آماری مربوط به هر یک از متغیر های تحقیق محاسبه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی برای پاسخ به سوالات پرسشنامه و  از تکنیک SWOT استفاده گردیده است و در نهایت استراتژی بندر از نوع استراتژی تهاجمی شناخته شده است.

کلمات کلیدی: استراتژیک ، SWOT  ,بندر نوشهر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.