ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

رشته:مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین المللی
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: آبان 1392
دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

 هدف این تحقیق ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم­گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است.در واقع این به دنبال بررسی تأثیر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم­گیری مدیران است. برای گردآوری داده­های تحقیق پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است که برای این منظور 120 پرسشنامه که حاوی سوالاتی درباره برداشت پاسخ دهندگان، درباره نقش بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم­گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی میان کارشناسان، روسا، مدیران توزیع گردید. برای تحلیل داده­های تحقیق از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. بعد از جمع­آوری داده­ها، از آزمون تک نمونه­ای جهت آزمون فرضیات استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی موثر بوده و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صحت، دقت، به موقع بودن، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردی تأثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی: دقت، صحت، به موقع بودن، اقتصادی بودن، سیستم هزینه­یابی برمبنای فعالیت

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.