بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات رده بندی ایرانی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:دریانوردی، گرایش بنادر و کشتیرانی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهمن 1392
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 

چکیده:

بی شک توسعه صنعت دریایی کشور و ارتقاء جایگاه آن در عرصه جهانی، بدون در نظر گرفتن دستاورد مهمی همچون استقلال تکنولوژی و علمی معنایی نخواهد داشت. موسسات رده‌بندی به عنوان نماینده کشور‏های صاحب پرچم کار نظارت بر فعالیت‏های دریایی شناورها و صدور گواهینامه‏های ایمنی و جلوگیری از آلودگی‏های زیست‌محیطی را بر عهده‌دارند. در سطح ملی موسسات رده‌بندی ایرانی ( آسیا و ایرانیان ) به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی که متولی فعالیت‏های دریایی در ایران میباشند این مسئولیت مهم را بر عهده گرفتهاند. در سال‌های اخیر حوادث متعددی در حوزه دریایی ایران و شناورهای تحت پرچم ایران اتفاق افتاد که کیفیت و کارایی موسسات رده‌بندی ایرانی و گواهینامه‏های صادره آن‌ها را زیر سؤال برد، بر همین اساس لزوم تقویت و ارتقاء سطح فعالیت موسسات رده‌بندی و بخش ثبت و بازرسی شناوران سازمان بنادر و دریانوردی که وظیفه نظارت بر فعالیت موسسات رده‌بندی ایرانی را بر عهده‌دارند لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق با اهداف، استخراج کامل قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی و IMO در خصوص شاخصهای ارزیابی عملکرد موسسات رده‌بندی ایرانی و استخراج بهترین شاخص­ها از میان شاخص­های موجود، انجام شده است. در همین راستا ابتدا قوانین و الزامات ملی و بین‌المللی با مطالعه اسناد و دستورالعملهای سازمان بنادر و دریانوردی و IMO شناسایی شد و برای بررسی میزان انطباق با الزامات پرسشنامه­ای تنظیم و آماده گردید و با استفاده از روش سرشماری، نظرات و اطلاعات تمام جامعه کارشناسان بخش ثبت و بازرسی شناوران جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک­های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی، میانگین و مد و تکنیک آمار تحلیلی آزمون دوجملهای  تحلیل و بررسی گردید. با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید مربوطه میزان اهیمت 38 شاخص اصلی استخراج  شده از قطعنامههای سازمان بین­المللی دریانوردی سنجیده شد. در ادامه 35 شاخص مناسب‌ جهت ارزیابی عملکرد موسسات ردهبندی ایرانی در حوزه مدیریتی، فنی، بازرسی و آموزشی مشخص شده و با استفاه از آزمون فریدمن رتبه‎بندی گردید. در نهایت برای انطباق کامل با قوانین، مقررات و الزامات پیشنهاد‌ها لازم ارائه شد.

 

کلمات کلیدی:موسسات رده‌بندی ایرانی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بین‎المللی دریانوردی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.